0

  Môn học Ngày khai giảng Giờ học    
 Sketchup  09/03/2015  2-4-6: Ca 1
  Arlantic - Vray     10/04/2015  2-4-6: Ca 1
 Autocad 09/06/2015  3-5-7: Ca 1
 Photoshop  11/04/2015  3-5-7: ca 1
 3DSMax   11/05/2015    2-4-6: Ca 2  
     
     

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HOT NHẤT